K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej \
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej \
BIP.gov.pl

  Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków

  Skargi i wnioski przyjmowane są osobiście przez:

  1. Dyrektora SPZOZ „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp. od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 14:00 w budynku administracyjnym.
  2. Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa SPZOZ „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp. w Gorzowie Wlkp.:

  - wtorek od 10:00 do 11:00

  - środa od 13:00 do 14:00

  - czwartek od 10:00 do 11:00

  - piątek od 10:00 do 11:00

              w budynku administracyjnym.

  Informacja dotycząca przyjmowania skarg i wniosków umieszczona jest w widocznym miejscu w Przychodni .

  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub osobiście.

  W przypadku, gdy skarga dotyczy w szczególności:

  1. zachowania personelu medycznego tj.: lekarza, pielęgniarki, technika radiologii, asystentki stomatologicznej, rejestratorki i innych,
  2. sposobu i jakości udzielenia świadczenia zdrowotnego,
  3. odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego,

  w pierwszej kolejności Skarżący zwraca się do bezpośredniego przełożonego pracownika tj. Dyrektora Przychodni.

  Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  Skarga lub wniosek załatwiane są bez zbędnej zwłoki (1-2 dni). Jeżeli skarga lub wniosek wymaga postępowania wyjaśniającego termin dla jej załatwiania wynosi 14 dni.

  W przypadku niemożliwości dochowania ww. terminu należy powiadomić wnoszącego skargę lub wniosek o przyczynie zwłoki i przewidywanym terminie załatwienia skargi lub wniosku.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Jacek Laskowski
  Publikacja dnia: 13.07.2017
  Podpisał: Jacek Laskowski
  Dokument z dnia: 13.07.2017
  Dokument oglądany razy: 2528
"Przychodnia Dworcowa" w Gorzowie Wlkp.